Soldatregistret Uppland

Sidan uppdaterad 2017-02-22

Soldatregistret Uppland

 

 

Historik och organisation

 

Soldatregistret Uppland har arbetat som en projektgrupp inom Föreningen Släktforskare i Uppland. Arbetet startade kring 1989. Inriktningen var från början att inventera samtliga soldater i yngre militära indelningsverket åren 1682 – 1901 i landskapet Uppland, oavsett regemente. Senare har inriktningen ändrats till att avse nedanstående regementen som organiserats i Uppland. Skillnaden ligger främst i att regementen i Västmanland även organiserat soldater i socknar som ligger i Uppland. Dessa inventeras numera av Soldatregistret Västmanland.

 

Observera att soldatregistret inte inventerat det värvade manskapet i form av bland andra trängtrupperna, livgardet och artilleriets folk. Inte heller Beväringsarmén som var en del av det svenska försvaret från 1811. Uppgifter om detta manskap finner du på Krigsarkivet, Stockholm, tel. 08-78 24 10.

 

Arbetet har utförts i huvudsak av medlemmar i Föreningen Släktforskare i Uppland, men även av andra intresserade släktforskare. Allt arbete har utförts ideellt. 

 

Soldatregistrets kostnader har finansierats genom bidrag från bl.a. Hembygdsrörelsen, Upplands Regemente, privata företag och personer samt olika fonder.

 

Soldatregistret Uppland samarbetar med Centrala Soldatregistret i Skövde och därmed även med ett 20-tal andra soldatregister i landet samt Krigsarkivet.

 

 

 

Frågor om indelta soldater

 

Frågor till soldatregistret, liksom kompletteringar och rättelser, kan skickas till soldreg@gmail.com. Svar på frågor kostar 20 kronor per akt. Alternativt kan frågor skickas per papperspost till:

 

Roland Skoglund

Apelgatan 3 C

754 35 UPPSALA

 

Svar på papper kostar 30 kronor per akt.

 

Ange alltid ditt namn och adress samt det du vet om den omfrågade soldaten.  Vi har inte resurser att åta oss forskning utöver det som anges i soldatakten.

 

En soldatakt består i allmänhet av en A4-sida och innehåller normala släktforskardata beträffande soldaten, hans hustru och barn samt ofta även uppgift om respektive föräldrar. Dessutom kompletteras akten med tillgängliga data ur militära handlingar. Allt naturligtvis under förutsättning att uppgifterna finns att tillgå ur källorna.

 

Utdrag ur soldatregistret är endast avsedda för privat bruk. Beroende på registrets ideella bakgrund är det inte tillåtet att publicera materialet i någon som helst kommersiell form. Om materialet citeras skall som källa anges ”Soldatregistret Uppland”.

 

 

 

Upplands Regemente

 

Upplands Regemente var nr 8 av infanteriregementena. Regementet var organiserat i 8 kompanier med 150 rotar/kompani. Databasen innehåller drygt 20 000 soldater från detta regemente samt ca 13 000 hustrur och ca 30 000 barn.

 

Signalregementet S1 i Enköping har övertagit det nedlagda infanteriregementet Upplands Regementes namn och förvaltar regementets historia. Regementet har 2007 bytt namn till Ledningsregementet.

 

 

 

Lif-Regementets Dragon-Corps
(F d Lif-Regementet till Häst)

 

Lif-Regementet till Häst bestod fram till 1792 av 12 kompanier med drygt 1 500 man. Då organiserades regementet om och kallades Lif-Regements-Brigaden. Den del som hamnade i Uppland kallas sedan 1815 Lif-Regementets Dragon-Corps och bestod fram till 1833 av fyra kompanier med 125 man vardera. Då uppdelades Regementet i fem sqvadroner med 100 man vardera. Det innebar att ett stort antal rusthåll fick byta både kompani/sqvadron och nummer. Om du alltså inventerar en Dragon som tjänstgjort vid tiden för omorganisationen finns det stor risk för att han bytt nummer 1833. Om du själv är osäker över vad som gäller din egen dragon hjälper vi dig gärna tillrätta.

 

Detta regemente hade nr 2 i ordningen vid Kavalleriet och räknades till Konungens Lif- och Hustrupper. Motsvarigheten till ”rotar” inom infanteriet kallas ”rusthåll” inom Kavalleriet. De båda begreppen är i övrigt inte helt jämförbara. Databasen innehåller ca 8 000 dragoner.

 

 

 

Roslagens båtsmän
 

Roslagens båtsmanskompanier tillhörde flottan. De omorganiserades år 1874. Norra Roslagens 1:a och 2:a kompanier kallas därefter Roslagens 4:e resp. 3:e kompanier, Södra Roslagens 1:a och 2:a kompanier kallas Roslagens 2:a resp. 1:a kompanier.

 

Det finns stora brister i det mikrofilmade materialet rörande båtsmännen. Därför har inventeringen inte kunnat genomföras fullständigt. Från mitten av 1800-talet finns vissa rullor i original på Krigsarkivet men först från 1874 finns ett komplett underlag. Dessa senare rullor finns tyvärr inte filmade. Databasen innehåller ca 8 000 båtsmän.

 

 

 

Centrala Soldatregistret

 

Flertalet av det 20-tal soldatregister som finns i Sverige samarbetar med Centrala Soldatregistret i Skövde. Det centrala registret samlar en gång om året in uppgifter om inventerade soldater från alla register. Dessa uppgifter ligger som underlag för ett gemensamt register som publiceras på Internet. Detta register innehåller endast kortfattade uppgifter om soldaterna. Du kan där kontrollera om din soldat finns i något av soldatregistren och även få veta vart du skall vända dig för att få mer information. 
Hemsida: http://soldat.dis.se

Mail: museet@p4.mil.se.
Postadress: Centrala Soldatregistret, Box 604, 541 29 Skövde, tel. 0500-46 58 33.

 

 

 

Manskap från Upplandsregementen till Finland 1721
 

År 1710 upplöstes Upplands 3-männingar och en del av manskapet fördes över till Upplands/Fersens ståndsdragoner. Upplands 5-männingar till häst och Upplands ståndsdragoner upplöstes vid krigsslutet 1721 och en stor del av manskapet fördes över till finska reguljära regementen.

 

Tore Blomqvist i Lahtis har kartlagt dessa soldaters öden i Finland. Christina Backman har åt Soldatregistret Uppland gjort motsvarande utredning i Sverige. Vi presenterar nu ett alfabetiskt register med soldatens namn, regemente, kompani och nummer i både Sverige och Finland. Soldatens födelselandskap och, i de få fall det är känt, födelseort anges även.

Svenska registrets hemsida: http://www.runslingan.se/node/34

Finska registrets hemsida: http://www.genealogia.fi/hakem/regem/indexr.htm

 

 

Läs mer i Släkthistoriskt Forum 2/00 – Christina Backman:  ”Svensk militärexport 1721”, samt på Genealogiska Samfundet i Finlands hemsida  – Tore Blomqvist:  ”Transporten av manskap från svenska regementen till Finland 1721”.

 

 

 

Läsa mer om indelta soldater

 

Lars Ericson: ”Svenska knektar”. Nya utökade uppl. 2002. (Mycket fakta och råd.)

 

Elfred Kumm: ”Indelt soldat och rotebonde”. Utkom 1949 och utgången, men finns säkert på ditt bibliotek. (Mycket läsvärd.)

 

Christina Backman:  "Oförskräckte, trogne, nyktra och litet högfärdige". Bondkyrko indelta soldater 1684 - 1901.  Artikel i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok "Uppland 1996".

 

Kungl. Upplands Regementes Historia. Uppsala 1958. (Utgången, finns på antikvariat och bibliotek.)

 

Ulf Sundberg:  "Svenska Krig 1521 - 1814"  (Bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.)

 

Per Clemensson & Kjell Andersson: ”Släktforska vidare.”  (Se kapitlet ”Soldater”.)

 

För den som är intresserad av soldaternas villkor finns nu även ”Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-Regementerne 1844”.  Det är en avskrift på 82 A4-sidor av originalet som utgavs år 1844 med kompletteringar fram till år 1855.  Den innehåller 18 Artiklar och 196 paragrafer som i detalj beskriver villkoren för rotehållarna och soldaterna. (Se Släkthistoriskt Forum nr 3/03.)

Kan beställas hos Sten Gillgren sten.gillgren@comhem.se

Militärhistorisk litteratur i övrigt kan vara svår att finna i bokhandeln. För den som söker sådant är bokklubben ”Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek”, 763 82 Hallstavik, en verklig guldgruva. 
Hemsida: http://www.smb.nu/

 

 

 

Länkar

 

Centrala Soldatregistrets frågedatabas: http://soldat.dis.se
 

Manskap från Upplandsregementen till Finland 1721:

Svenska registret: http://hem.passagen.se/runslingan/soldatgr1.htm

Finska registret: http://www.genealogia.fi/hakem/regem/indexr.htm.
 

Krigsarkivet: http://www.ra.se/kra/index.html.
 

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek: http://www.smb.nu/.

Hans Högmans hemsidor om militära förhållanden: http://www.algonet.se/~hogman/slaekt.htm

 

Upplands Regemente: http://www.s1.mil.se/

 

 

Upp